Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce o službu > Zdravotní a sociální péče

Zdravotní a ošetřovatelská péče

DZR poskytuje klientům diferencovanou zdravotní a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Potřebu lékařského ošetření hlásí klient službu konajícímu zdravotnímu personálu. Zdravotní personál, včetně hlavní sestry, vedoucí zdravotně sociálního oddělení a ambulantní sestry sledují zdravotní stav všech klientů a při jakémkoliv zhoršení zajistí potřebnou péči ve spolupráci s příslušnými lékaři. Klient, u něhož je podezření na infekční onemocnění, bude na základě rozhodnutí lékaře přeložen na infekční odd. nemocnice. Zdravotní péče je klientům poskytována kvalifikovanými zdrav. pracovníky, dle zák. 96/2004 Sb. na základě ordinace lékařů.

 

 

Poskytujeme komplexní fyzioterapii na základě lékařského doporučení. Provádíme terapii na lůžku zejména pasivní a aktivní cvičení s využitím propriofacilitačních metod. Nácvik mobilizace s pomůckami ( francouzské hole, chodítko, vysoké chodítko). Manuální terapii včetně mobilizací a lymfatické drenáže. Klientům můžeme poskytnout i přístrojovou terapii ve standardním vybavení ambulantní rehabilitace, tzn.: magnetoterapii, elektroterapii včetně elektrostimulace, ultrazvuk a přístrojovou lymfodrenáž. Klientům je též k dispozici plně vybavena tělocvična, kde můžou využít běhací pás, gymbally, balanční čočky, bossu a bench-press.

ORDINACE LÉKAŘŮ:

Odbornost

Ordinace

Praktický lékař - pravidelná kontrola

Středa a pátek od 11:00 hod. – 14:00 hod.

                            návštěvní služba

Dle potřeby klientů

Psychiatr             pravidelná kontrola

Pondělí jedenkrát za tři týdny od 8:00 hod.  – 12:00 hod

                            návštěvní služba

Dle potřeby klienta

Psycholog           pravidelná kontrola

Každý čtvrtek celé dopoledne

                        Psychoterapeutické služby

Dle potřeby ve čtvrtek

Ostatní odborní lékaři

- odvozem sanitou na doporučení lékaře do Nemocnice Havlíčkův Brod - http://www.onhb.cz/

Vlastní úraz, nebo úraz jiné osoby hlásí klient ihned službu konajícímu zdravotnickému personálu.

Další práva a povinnosti klienta:

 1. Klienti mají právo volby lékaře. V případě, že se klient rozhodne využívat nadále služeb svých dosavadních lékařů, zajistí si zdravotní péči, včetně předpisů léků sám;
 2. - V případě, kdy je klient registrován u zdravotní pojišťovny, se kterou nemají lékaři v DZR smluvní vztah je doporučeno klientovi po domluvě s lékařem a ředitelem uzavřít smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou mající smluvní vztah s lékaři DZR;
 3. - Podrobit (je doporučeno) se vstupní lékařské prohlídce;
 4. Na preventivní prohlídky, vyšetření a ošetření v době nemoci, nebo svého úrazu, nařízenému očkování;
 5. Dodržovat léčebný režim, doporučení lékařů a zdravotnického personálu a užívat předepsané léky.
 6. Léky připravuje a podává zdravotnický personál. Klient ve vlastním zájmu užívá lékařem předepsané léky a podstupuje jím indikované procedury. Předepsané léky a zdravotní pomůcky vyzvedne a do zařízení dopraví personál DZR, doplatky hradí klient ze svých prostředků. Klienti si rovněž léky (pokud klient zůstává v péči jiného praktického lékaře, nebo specialisty) a pomůcky mohou obstarat sami, nebo prostřednictvím svých příbuzných. Vždy však informují ošetřující personál.
 7. Postup, kvalita a odborný výkon při poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče je upraven zákonnými předpisy a nařízeními. Veškerý personál zdravotního a sociálního úseku je povinen ho znát, respektovat a prosazovat. /příloha: metodický pokyn-užití omezujících prostředků/.

 

Ergoterapeutické, aktivizační a socioterapeutické činnosti klientů

 1. Klient se může věnovat zájmové činnosti, pokud tato činnost svým charakterem neohrožuje jeho zdraví, ani zdraví jiných klientů, nebo zaměstnanců DZR, nenarušuje klid v domově a odpovídá podmínkám zařízení;
 2. Ergoterapie je prováděna individuálně, nebo skupinově v prostorách k tomu určených. Rozsah terapie doporučí lékař po domluvě s hlavní sestrou a vedoucími přímo obslužných úseků zařízení, s ohledem na zdravotní a psychický stav klienta. Jedná se především o úkony sebeobsluhy, pomocné a úklidové práce v areálu Domova ve Věži. Rozdělení pracovních činností je zpracováno písemně (plán terapie) - aktualizuje vedoucí terapeutického oddělení. Rozsah a obsah pracovních činností, které může klient vykonávat je vymezen a upřesňován při sestavování individuálního terapeutického plánu klienta;
 3. Výkon pracovní terapie nesmí být požadován, nebo nařizován a už vůbec ne jako trest. Požadovaný výkon práce plní terapeutický účel a je přiměřený aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu. V případě výkonu produktivních prací klientů v provozech zařízení, zajišťuje zaměstnavatel klientovi pracovně právní náležitosti výkonu těchto prací, vč. odměny za vykonanou práci.
 4. Pracovní činnost pro klienty, v rámci resocializace, v přiměřeném rozsahu lze sjednat pro jednotlivce i pro kolektivy i mimo objekt zařízení. Takové vztahy jsou ošetřeny smluvně. Zařízení podporuje a v rámci reálných možností umožňuje pracovní uplatnění klientů v běžné společnosti.
 5. Součástí péče o klienty je nabídka aktivizačních a socioterapeutických činností, které mají vliv na udržení a rozvíjení schopností a dovedností klientů. Klient by měl těchto nabídek, ve vlastním zájmu, co nejvíce využívat. Klientům jsou tyto aktivity nabízeny i na základě zpracovaných individuálních plánů. Rozpis nabízených aktivizačně terapeutických činností je vyvěšen na informačních tabulích v zařízení a diskutován při každé komunitě.

Kulturní život v DZR – aktivizační a socioterapeutické činnosti a bohoslužba

 1. Pověření zaměstnanci organizují dle zájmu klientů zájezdy, vycházky, kulturní pořady, soutěže apod. Každý klient má plnou svobodu náboženského vyznání a své účasti na církevních obřadech. Politické činnosti se klienti mohou účastnit mimo DZR;
 2. Klientům je k dispozici dostatečné množství knih. Knihy jsou volně přístupné všem klientům. Klienti mají za povinnost o vypůjčené knihy řádně pečovat a v pořádku je vracet zpět. Pro potřeby klientů je v zařízení zřízen Internet;
 3. Klienti mají možnost pracovat na počítačích v programu Word a Excel event. v dalších programech. V zařízení je zřízena řada zájmových kroužků;
 4. Klient může se souhlasem ředitele provozovat vlastní televizi, video, rádio, magnetofon apod., pokud tím neruší spoluobyvatele. Poplatky za užívání hradí klient ze svých prostředků prostřednictvím inkasní platby – zodpovídá sociální pracovník

Bohoslužba:

Církev Československá husitská

Každé první pondělí v měsíci

Církev Starokatolická

Každé třetí pondělí v měsíci

V rámci ergoterapie probíhají v domově tyto činnosti: 

 1. Keramická dílna – točení na hrnčířském kruhu, práce s hlínou,
 2. truhlářská dílna – práce se dřevem,
 3. práce s pedigem – pletení košíků,
 4. výtvarné činnosti – malování, ubrousková technika, aranžování,
 5. vaření,
 6. ruční práce – háčkování, pletení, vyšívání, šití,
 7. práce v parku a ve skleníku,
 8. hudebně pohybová terapie,
 9. sportovní aktivity – jízda na kole, procházky, plavání v bazénu, cvičení v tělocvičně,
 10. rozumová a společenská terapie – čtení, práce na PC, internet,
 11. procvičování paměti – formou her a učení pod vedením odborného pracovníka, kompletní počítačový program pro tréning mozku, angličtina,
 12. společenské hry,
 13. filmový klub,relaxace – snoezelen

Za našimi klienty do domova pravidelně dochází canisterapeuti. V domově se pořádají katolické mše svaté. Klienti mají možnost individuálního kontaktu s farářem. Dále se pravidelně účastní akcí pořádaných Krajem Vysočina a ostatními domovy v okolí.