dle §2 odst. 3) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Podání je možno doručit v listinné podobě (poštou nebo osobně na podatelnu) nebo v digitální podobě:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem na elektronickou adresu podatelny epodatelna@domov-vez.cz,
 • anebo na technickém nosiči dat.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat je:

Domov ve Věži, příspěvková organizace
25856 Věž 1

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí – pátek (mimo svátky) 09:00 – 10:30

Elektronická adresa podatelny:

Elektronická adresa podatelny epodatelna@domov-vez.cz je jediná adresa, na kterou je možno zasílat podání e-mailem (emailová podání musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem). Dokument se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně, a to je v případě, že je ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a neobsahuje škodlivý kód.

Doručení emailového podání se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, nejpozději následující pracovní den po doručení. Pokud potvrzení o doručení zprávy neobdržíte, zpráva nebyla doručena.

Doručená e-mailová zpráva by měla vždy obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele popř. další kontaktní údaje, a měla by být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem odesílatele. V případě, že z doručené zprávy není možné zjistit e-mailovou adresu odesílatele, není možné poskytovat potvrzení doručení takové zprávy dle § 6 odst. 3) vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.

Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 10MB.

Přípustné datové formáty – bod f) viz níže.

Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené Domovem slouží pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci. Případná podání doručená na tyto adresy nesplňují zákonné podmínky pro doručení a bude nutno je následně buď doplnit nebo zaslat znovu na adresu epodatelna@domov-vez.cz. V opačném případě není možné poskytovat potvrzení doručení takové zprávy dle § 6 odst. 3) vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění, ani zajistit ověření pravosti a neměnnosti doručeného dokumentu v budoucnu.

Identifikátor datové schránky: 3jmmadq

Pravidla pro doručování dokumentů datovou schránkou: Dle §18 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění, úkon učiněný osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky (uvedenou v §8 odst. 1 až 4 tohoto zákona nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena) prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob.

Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 10MB.

Přípustné datové formáty – bod f) viz níže.

 • Další způsoby elektronické komunikace Domov nepřipouští.
 • Přípustné datové formáty:
 • *.pdf (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.htm, *.html – hypertextový dokument ve formátu HTML (HyperText Markup Language)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.txt (prostý text)
 • *.rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg – grafický formát využívající komprimaci JPEG
 • *.png (Portable Network Graphics)

Výše uvedené formáty jsou přípustnými formáty datové zprávy, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně. Dostupný podatelně je vždy, je-li ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat, na kterém Domov přijímá dokumenty v digitální podobě.

Spustitelné soubory (např. *.exe, *.com apod.) nebudou přijaty – při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

 • Přenosné technické nosiče dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:
 • CD-ROM (formát PC)
 • DVD
 • Flashdisk – pouze při podání na podatelně
 • Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Domovem (dále jen „škodlivý kód“):

Dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, Domov neukládá, ale zničí; v takovém případě se dokument doručený v digitální podobě považuje za nedoručený. Pokud lze zjistit z dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesilatele, neprodleně jej Domov vyrozumí o zjištění škodlivého kódu, popřípadě o zničení dokumentu, a stanoví další postup pro zajištění řádného doručení dokumentu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu: Pokud Domov při příjmu dokumentů zjistí, že dokument v analogové podobě je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo že dokument v digitální podobě není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se Domovu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, Domov takový dokument nezpracovává.

top