Domov se zvláštním režimem

Informace o službě

Poslání Domova ve Věži

Posláním Domova ve Věži je zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, jimž není možné zajistit pomoc v přirozeném sociálním prostředí. Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osob, při zachování lidské důstojnosti a snahy o sociální začlenění osob.

Podporujeme klienta v získání vlastní identity, v zachování a rozvoji schopností a dovedností, které směřují k jeho soběstačnosti. Vytváříme domácí prostředí, kde mohou klienti uplatňovat vlastní vůli a samostatně se rozhodovat.

Zařízení je určeno pro

  • muže i ženy s chronickým duševním onemocněním od 19 let věku (bez omezení horní hranice věku),
  • osobám, které v důsledku biopsychosociálního nebo zdravotního postižení vyžadují ústavní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Zařízení není určeno pro
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
  • osoby, které nabízenou službu odmítají a do zařízení nepřichází dobrovolně,
  • osoby, u nichž došlo aktuálně k relapsu onemocnění,
  • osoby s mentálním postižením,
  • osoby s projevy agrese, sexuální deviace a projevy sebepoškozování.

Naše zásady

Odbornost – všichni zaměstnanci splňují kvalifikační a odborné předpoklady a pro svou pracovní pozici se celoživotně vzdělávají a řídí se etickým kodexem zaměstnance.

Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně, zohledňujeme jeho přání s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem, s klientem individuálně plánujeme.

Respektování důstojnosti – respektujeme přání klientů, snažíme se o rovnocenný vztah mezi klienty a zaměstnanci.

Integrace – usilujeme o integraci klientů do společnosti – pořádáme například Dny otevřených dveří, klienti se zúčastňují akcí v jiných zařízeních, jezdí na nákupy do města.

Podpora - klienty vedeme k soběstačnosti, podporujeme je v sebeobsluze

Další poskytované služby

Informace pro zájemce o službu

top