Naše poslání

Posláním naší organizace je poskytovat komplexní pomoc a podporu primárně osobám s diagnózou závislosti na alkoholu popř. s přidruženou duševní poruchou, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy nejsou schopni zvládat nároky svého prostředí vlastními silami popř. s dopomocí svého sociálního prostředí, které je obklopuje. Pomáháme klientům vytvářet zázemí, ve kterém se mohou cítit bezpečně a ve kterém budou mít prostor pro vytváření přirozených kontaktů, prostor pro rozvoj své soběstačnosti, nezávislosti a zachování jejich důstojnosti prostřednictvím pomoci druhé osoby a nabízených aktivit a služeb, které se snažíme přizpůsobovat jejich individuálním potřebám.

Péče o klienty

Našim klientům poskytujeme sociální, zdravotní a rehabilitační péči  a nabízíme aktivizační činnosti jako je -práce na zahradě, v kuchyni, rukodělné činnosti, společné cvičení, muzikoterapie, klub vaření, čtenářský klub, relaxace, kulturní akce, společné výlety do okolí, návštěva divadla a další.

Společenské prostory

Pro klienty jsou dále k dispozici společné prostory - společenská místnost, rehabilitační místnost, pánský klub s knihovnou, a jiné. V areálu se nachází rovněž rozsáhlý park, kde jsou umístěné lavičky k trávení volného času. 

Kapacita služby

Kapacita našeho zařízení je 88 lůžek. Pokoje jsou rozdělené do dvou podlaží. Ubytování poskytujeme ve dvou-, tří-, čtyř-, pěti- a šesti- lůžkových pokojích. Sociální zařízení je na každém podlaží budovy.


 Okruh osob, kterým je poskytovaná sociální služba

Naše služby poskytujeme ženám a mužům, kteří:
 • mají více než 18 let (u osob ve věku 18 - 30 let je vždy přihlíženo k celkové sociální situaci klienta a k jeho současným zdrojům situaci řešit);
 • jsou závislí na alkoholu, tzn. primární diagnózou je syndrom závislosti F10.2;
 • osoby s tzv. duální diagnózou, kdy jedinec má diagnostikovanou k syndromu závislosti přidruženou duševní poruchu (možnost přijetí klienta se odvíjí od vyjádření našeho smluvního psychiatra, který vyhodnotí, zda míra závažnosti duševní poruchy je úměrná tomu, co můžeme klientovi poskytnout).
 

Služby neposkytujeme osobám, které:

 • nechtějí svou situaci dobrovolně a z vlastního rozhodnutí řešit;
 • nemají na svou závislost náhled a aktivně požívají alkoholické nápoje (tzv. aktivní závislost);
 • jsou fyzicky agresivní a projevují se násilnými činy;
 • osoby, které mají ve své anamnéze diagnostikovanou
  a) Alzheimerovu chorobu nebo jiný typ demence, který nezpůsobil alkohol
  b) Schizofrenii F20 – F29 Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  c) Mentální retardaci F 70 – F79;
 • jsou vzhledem ke svému postižení odkázáni na speciální přístroje a zařízení, které nemůže naše zařízení poskytnout nebo zajistit;
 • jsou zrakově a sluchově postižení a vyžadují speciální péči (znaková řeč, pomůcky pro nevidomé apod. – řešíme individuálně dle míry postižení);
 • vyžadují nemocniční péči;
 • mají nařízenou ambulantní ochranou léčbu: sexuologickou, protialkoholní, a z důvodu demence.
 
Od 1. 1. 2023 nepřijímáme žádné ochranné léčby.

Vize a cíle

Našim hlavním cílem je změna postoje klienta jednak ve vztahu k sobě samotnému, ale i v postoji vůči svojí závislosti na alkoholu či duševnímu onemocnění prostřednictvím aktivního ovlivňování prostředí, ve kterém se klient nyní ocitá a které se snažíme přizpůsobovat jeho individuálním potřebám.
 

Konkrétní cíle

 • Vytvořit klientům podpůrné zázemí, ve kterém se nebude vyskytovat alkohol či jiné návykové látky, které by bránily k pozitivní změně životní situace klienta
 • Udržení závislosti na alkoholu v takových mezích, aby nedocházelo k omezování práv klienta, ale zároveň, aby klient neškodil sám sobě či svému okolí, tzn. nenarušoval kolektivní soužití
 • Podpora a pomoc v nabytí dovedností a rozvoji návyků u klienta, které byly v důsledku životního stylu zanedbány nebo nebyly vytvořeny vůbec, což vede ke zlepšení sociální situace klienta
 • Podpora klienta v projevu vlastní vůle a uplatňování práv tzn. klient rozhoduje sám o průběhu, míře pomoci a podpory poskytovaných služeb, které směřují k uspokojení jeho současných potřeb
 • Podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele v základních úkonech v péči o vlastní osobu (hygiena, stravování, hospodaření s financemi, vyřizování osobních záležitostí, ošetřovatelská a zdravotní péče)
 • Zajištění odpovídající péče o zaměstnance, tj. příjemné pracovní podmínky a prostředí, vzdělávání
 • Zajištění zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb
 

Dlouhodobé cíle

 • Udržet kvalitu poskytované služby po dobu rekonstrukce
 • Prohlubovat systematické vzdělávání všech zaměstnanců
 • Udržení či započetí v navazování kontaktů s ostatními organizacemi
 • Zvýšit povědomí o poskytovaných službách
 • Navázání spolupráce se zahraničními partnery
top